1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de beautysalon en een cliënt waarop Total Looks 4 You deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Total Looks 4 You

Total Looks 4 You zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Total Looks 4 You zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak TELEFONISCH aan Total Looks 4 You melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Total Looks 4 You 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de beautysalon komt mag Total Looks 4 You de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Total Looks 4 You moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen (= 48 uur) voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon. Verhinderingen Telefonisch doorgegeven en niet per SMS of mail, daar deze niet altijd op tijd worden gelezen.

4. Betalingen

Total Looks 4 You vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de beautysalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Total Looks 4 You vermeldt prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant / PIN. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

5. Personeel in de salon

Total Looks 4 You heeft 1 medewerker in dienst. Bij klachten zie punt 11 van de algemene voorwaarden.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Total Looks 4 You vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Total Looks 4 You aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Total Looks 4 You neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en / of op een klanten registratie formulier. Total Looks 4 You behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Total Looks 4 You zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Total Looks 4 You is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Total Looks 4 You verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Total Looks 4 You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Total Looks 4 You is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Total Looks 4 You is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de beautysalon.

9. Garantie

Total Looks 4 You geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor álle behandelingen vervalt indien:

De cliënt de kunstnagels of wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere styliste / salon.

De cliënt zonder handschoenen (voor kunstnagels) met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

De cliënt aan de wimperextensions is gaan plukken, trekken of wrijven.

De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.

De cliënt andere producten dan door Total Looks 4 You geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels of wimperextensions.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels en wimperextensions, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd. Denk hier bijvoorbeeld aan oliehoudende producten na wimperbehandelingen.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De cliënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

10. Beschadiging & diefstal

Total Looks 4 You heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Total Looks 4 You meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Total Looks 4 You. Indien een klacht gegrond is, zal Total Looks 4 You de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

12.Nail art bij nagelbehandelingen

Indien Total Looks 4 You een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Total Looks 4 You. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Total Looks 4 You. Total Looks 4 You mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Total Looks 4 You het recht de cliënt de toegang tot de beautysalon te weigeren zonder opgaaf van redenen.